pantavanij

แนะนำผู้ขายบริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด (มหาชน )

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2534 โดยนายเสริมคุณ คุณาวงศ์ และนางสุรีย์ คุณาวงศ์ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Management) ประเภทงานบันเทิงสาธารณะ (Public Event) งานการประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition: MICE) งานนิทรรศการและการแสดงสินค้า (Exhibition & Trade Show) และงานส่งเสริมการตลาดและส่งเสริมการจัดจำหน่าย (Marketing & Promotion)
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และมีพนักงานในช่วงเริ่มแรกจำนวน 4 คน

วัคถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ตลอดเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจอยู่ 4 ประการ อันได้แก่

 1. การดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯเป็นกิจการผู้ให้บริการบริหารการจัดงานที่เป็นของคนไทยซึ่งมีมาตรฐานในการให้บริการ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (International Standard Thai Event Management Company)
 2. การรักษาสถานะความเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานในประเทศไทย (Maintain Leadership in the Event Management Business in Thailand)
 3. การดำเนินธุรกิจโดยเน้นหลักบรรษัทภิบาลเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
  (Good Corporate Governance to Balance Interest of Stakeholders)
 4. การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยโดยให้การสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
  (Good Citizen for Thai Society by Supporting Thai Art and Culture)

ลักษณะในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จำกัด ( มหาชน ) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงาน (Event Management) โดยมุ่งเน้นผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทในภาคเอกชนซึ่งต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ผลงานที่สำคัญของบริษัทที่ผ่านมา ได้แก่ งานแม่น้ำของแผ่นดินครั้งที่ 3,4
และ 5 งาน OTOP CITY 2003, 2004, งานเทศกาลวัดอรุณ (Wat Arun Festival) และสร้าง Talk of The Town ของกิจกรรมการเปลี่ยนแบรนด์
จากเทเลคอมเอเซีย เป็น แบรนด์ TRUE , แคมเปญการเปิดตัวรถยนต์โตโยต้า HILUX VIGO ครั้งแรกในโลกทั่วประเทศไทยเป็นต้น
ซึ่งจากผลงานที่มีคุณภาพ ทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีการขยายตัวมาโดยตลอด

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถจำแนกได้ตามลักษณะการให้บริการได้เป็น 4 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้ คือ
 1. ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย โดยทีม CME(Corporate Marketing & Promotion Event)
 2. ธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Trade Show & Exhibition) โดย ทีม Exhibition
 3. ธุรกิจให้บริการการบริหารการจัดประชุมสัมมนา (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition) ทีม MICE
 4. ธุรกิจให้บริการบริหารการจัดงานบันเทิงสาธารณะ (Public Event) โดยทีม ACE

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทฯ บริษัท เอส . คิวบิค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของ บริษัท และบริษัทย่อย 2 บริษัท อันได้แก่ บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการจัดการแสดงและการนำเสนอ (Equipment Rental) และบริษัท ดิอายส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการผลิตสื่อสำหรับการนำเสนอประเภทต่างๆ (Presentation Media) ดังนั้น ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทจึงสามารถให้บริการบริหารการจัดงานที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้าได้แบบครบวงจร

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาสถานะการเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดในธุรกิจบริหารการจัดงานสำหรับกิจกรรม การจัดการประชุมสัมมนา การจัดงานบันเทิงสาธารณะ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจบริหารการจัดงานสำหรับงานนิทรรศการและแสดงสินค้า กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการจัดจำหน่าย
โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้นยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยเนื่องจากเห็นว่าศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไทย

ติดต่อ
ที่อยู่ 1471 ทาวน์ อิน ทาวน์ ซอย 3/2 ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2559-0505, 0-2559-2070(17 คู่สาย)
โทรสาร 0-2559-2069
http://www.cmorganizer.com
บริษัท เด็มโก้ จำกัด
ก่อตั้ง : 1 มิถุนายน 2535
ผู้ถือหุ้น : ไทย 100 เปอร์เซ็นต์
ทุนจดทะเบียน : 160 ล้านบาท เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย
 • อุปกรณ์ Hardware และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด สำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 12-33
  และระบบสายส่ง 115 เควี
 • เสาโครงเหล็ก (Steel Structure) สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย 115-230 เควี, ระบบสายส่ง, และเสาโทรคมนาคม
 • ตัวแทนจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท
 • รับปรึกษาออกแบบ และก่อสร้าง
 • ระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย 115-230 เควี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง
 • ระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย 115-230 เควี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง
 • ระบบ Under Ground Cables สำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 12-33 และ 115 เควี
 • งานโยธา, งานเสาโทรคมนาคม
 • งานระบบสำหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล
รักษาและพัฒนาคุณภาพ เพื่อความพอใจของลูกค้า
 • ชิ้นงานได้รับการตรวจสอบและ ตกแต่ง ก่อนชุบสังกะสี ซึ่งทำให้ ชิ้นงานมีความเรียบร้อย ไม่มีสะเก็ดเชื่อมติดชิ้นงาน
 • ทำการทดลองประกอบ ก่อนชุบ สังกะสี เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อประกอบขึ้นเป็น Tower แล้ว เสาจะไม่บิดอย่างแน่นอนซึ่งกำหนดค่าของการบิดตัวของ Towerไว้ไม่เกิน 2 มม.
 • ตรวจสอบความแนบสนิทของหน้าแปลน ซึ่งต้องแนบสนิท โดยกำหนด (ไม่สามารถสอดนามบัตรเข้าไปได้)
 • ตรวจสอบและ ตกแต่งหลังชุบ สังกะสี หลังชุบสังกะสีแล้วมีการทดลองประกอบ ส่วนต่างๆของเสาเข้า ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ขั้นสุดท้ายก่อนนำไปติดตั้งหรือ ส่งมอบให้ลูกค้า
 • บริษัทฯมี Stock วัตถุดิบที่สามารถรองรับการผลิตได้อย่างเพียงพอ ตลอดจน Accessories ต่างๆมี Stock สำหรับการติดตั้งไม่น้อยกว่า
  30 ต้น(61ม.) และมี Stock Tower ที่ผลิตเสร็จแล้ว สามารถส่งมอบและนำไปติดตั้งได้ทันที
 • ในการจัดส่ง วัสดุ-อุปกรณ์ทุก อย่างจะบรรจุในกล่องและนำใส่ลังไม้ทุกครั้ง เพื่อให้เกิด ความมั่นใจว่าวัสดุ-อุปกรณ์ทุกชิ้นถูกส่งถึงหน้างานหรือลูกค้าได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ชำรุดเสียหาย

มีการตรวจสอบการผลิตในทุก ขั้นตอน และรายงานผลการตรวจ สอบทุกชิ้นงาน ทำให้มีความ มั่นใจ ว่าชิ้นงานทุกชิ้นที่ผลิตออกไป ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไป ตามข้อกำหนดทุกประการ อุปกรณ์ประกอบเสาได้รับการตรวจ รับรองจากหน่วยงานของรัฐ

ติดต่อ
สำนักงานใหญ่ 50/26-27 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ +66 0-2970-4301-5
โทรสาร +66 0-2521-2308, 0-2552-6819, 0-2521-4301, 0-2970-4310
E-mail info@demco.co.th, demco@ksc.th.com
คลังสินค้า 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ +66 0-2959-5812-6
โทรสาร +66 0-2959-5820, 0-2959-5824, 0-2959-5825
โรงงาน 64 หมู่ที่ 4 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
โทรศัพท์ +66 0-3643-1193, 0-1315-6605
โทรสาร +66 0-1667-5636หสน. พีเคพี ไอทีดีไซน์

บริษัทมีความพร้อมในการพัฒนาการทำธุรกิจบน Internet สำหรับธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ภายใต้ Solution ซึ่งสนับสนุนการทำงานของระบบธุรกิจ ประกอบด้วย Web Information , e-Commerce, Web Application ซึ่งเป็นการจัดสร้างหน้าร้านในรูปแบบที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ด้วยตนเองโดยสามารถเชื่อมโยงไปสู่การทำธุรกรรมผ่านทาง Internet ระหว่างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการภายในร้านด้วยระบบ Back Office ที่สามารถควบคุม Stock สินค้าได้โดยอัตโนมัติซึ่งระบบทั้งหมดนี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี และ ความสามารถของบริษัทฯ ที่พร้อมจะให้บริการสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบ

Web Information ระบบบริหารจัดสร้างร้านค้า สามารถสร้างหน้าร้านแสดงสินค้าที่คนทั่วโลกมองเห็น ได้ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยการแสดงรูปภาพสินค้า ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย และแคมเปญ (Campaign) พิเศษที่น่าสนใจ โดยสามารถแก้ไข และปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายได้ตลอดเวลา

e-Commerce การบริหารจัดสร้างร้านค้าแบบ Catalog Online สามารถเสนอขายสินค้าโดยวิธีการสร้าง Catalog แสดงสินค้าด้วยตนเอง ทั้งในส่วนของการแสดงรูปภาพสินค้า และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้ตรงกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ในส่วนของ Catalog Online ผู้ดูแลร้านค้าสามารถปรับปรุงข้อมูล หรือรูปภาพได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ

Web Application (Font Office) แสดงสินค้าแบบ Catalog Online จัดสร้างหน้าร้านแสดงสินค้าได้มากมายหลากหลายรายการ ซึ่งเป็นปัจจัยในการเลือกซื้อ สินค้าของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้บริหารร้านค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดสินค้าทั้งหมดด้วยตนเอง

Web Application (Back Office) ประมวลผลคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และระบบจัดการสินค้าใน Stock ระบบสามารถทำการประมวลผลการสั่งซื้อทั้งหมด เมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้า และส่งข้อมูลคำสั่งซื้อไปยังฝ่ายขาย หรือฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงปริมาณการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด และลดความซับซ้อนของ Stock ด้วยระบบการจัดการ Stock ที่สามารถปรับปรุงรายการสินค้าได้ทุกวัน สามารถเช็คยอดสินค้า และตัดยอดสินค้า ได้เองโดยอัตโนมัติ หลังจากได้รับคำสั่งซื้อผ่านระบบ Catalog Online

พีเคพี ไอทีดีไซน์ จัดตั้งโดยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงด้านการตลาดและออกแบบเว็บไซด์ การออกแบบเว็บไซด์และการเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกิจ โดยมีทีมงานด้านการวางแผนการตลาด ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และผ่านประสบการณ์งานการตลาดจากบริษัทชั้นนำด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และบริษัทข้ามชาติ โดยได้รับรางวัลการประกวดแผนธุรกิจระดับเอเซียและที่ปรึกษาด้านธุรกิจหลายบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นยังผ่านการทำงานวิจัยตลาดให้กับบริษัทรับวิจัยตลาดระดับสากล ทีมงาน เขียนโปรแกรมทางธุรกิจ

ผลงานที่ผ่านมา

ธุรกิจโรงแรม เช่น เครือบริษัท บีเอ็มพี จำกัด ธุรกิจรับตกแต่งภายใน เช่น Di Moda Design Co., Ltd โปรแกรมการบริหารธุรกิจผ่านอินเตอร์เน็ต
เช่น บริษัทคอมเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด สื่อการสอนรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Animation)

ติดต่อ
ที่อยู่ 85/303 ซ.เย็นอากาศ ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. 0 2678 7889
Fax. 0 2647 9401
Website www.pkpitdesign.com