English Version
เข้าสู่ระบบการประมูลออนไลน์เป็นวิธีการซื้อที่สะดวก รวดเร็วและตรวจสอบได้

การประมูลออนไลน์ (Online Auction) เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการขายทอดตลาดสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถแสดงผลและประวัติการเสนอราคาอย่างเป็นปัจจุบันที่สุด ( real-time) และให้ความเป็นเสรีและเสริมพลวัตในเวทีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแข่งขันราคา บริการประมูลออนไลน์ (Online Auction) จึงนับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงราคาสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว ไม่เพียงแต่ขั้นตอนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ประหยัดเวลาและทรัพยากรของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติ

 • เป็นการเสนอราคาแบบประมูลซื้อหรือขายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 • สามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดครั้งในระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถลดขั้นตอนต่างๆของงานเอกสาร
 • สามารถลดระยะเวลาการต่อรองสินค้าจากการแข่งขันระหว่างผู้ขาย
 • สามารถประมูลได้ในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้ราคาเป็นปัจจัยหลัก
 • สามารถเสนอราคาได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา
 • มีความโปร่งใสของข้อมูลจากการเก็บข้อมูลการเสนอราคาบนระบบ
 • สามารถรวบรวมข้อมูลงานประมูลที่ผ่านมาในอดีตมาศึกษาและวิเคราะห์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันที
 • บริการสรรหาผู้ขายสินค้าและบริการจากฐานข้อมูลสมาชิกผู้ขายของพันธวณิชที่มีอยู่กว่า 10,000 ราย

การประมูลออนไลน์ พันธวณิชสามารถจัดการประมูลออนไลน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของสินค้าและ/หรือบริการ จำนวนผู้เข้าร่วมการประมูล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและข้อกำหนดของการประมูล

รูปแบบการประมูลออนไลน์ที่ให้บริการ:

 • English Auction (การประมูลไล่ราคาแบบอังกฤษ) เป็นการประมูลที่ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถเห็นราคาสุดท้ายของผู้ประมูลรายอื่น แต่จะไม่ทราบว่าเป็นของผู้ร่วมประมูลรายใด ทั้งนี้ระบบจะแสดงเครื่องหมายรูป “ฆ้อน” ที่หน้าจอของผู้ประมูลที่มีราคานำอยู่เท่านั้น
 • Yankee Auction (การประมูลไล่ราคาแบบกำหนดปริมาณ) เหมาะสำหรับผู้ซื้อมีความจำเป็นต้องซื้อสินค้าชนิดเดียวจากผู้ค้าหลายราย เช่น เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดแคลนสินค้ากรณีผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหยุดผลิตสินค้าไป หรือกรณีที่ต้องการซื้อสินค้าจำนวนมากโดยไม่มีผู้ขายรายใดสามารถตอบสนองได้ทั้งหมด หรืออาจจะเพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องกับผู้ค้าหลายราย ทำให้บรรลุความต้องการข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Sealed Bid Auction (การประมูลแบบปิด) เป็นรูปแบบการประมูลที่ไม่แสดงราคาและข้อมูลใดๆ ของผู้ประมูลรายอื่น โดยระบบจะแสดงเครื่องหมายรูป “ฆ้อน” บนหน้าจอของผู้ร่วมประมูลที่เสนอราคาดีที่สุด ผู้ร่วมประมูลสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดครั้ง และจะต้องเสนอราคาที่ดีกว่าราคาเดิมของตนเอง ในกรณีที่มีการเสนอราคาประมูลเท่ากัน ผู้ประมูลที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบก่อนจะมีเครื่องหมายรูปฆ้อนปรากฏที่หน้าจอของตน เหมาะสำหรับงานประมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยราคาต่ำสุด / สูงสุด (Leading Bid) ของการประมูล ต้องการผู้ชนะเพียงรายเดียว มีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยราย ซึ่งสินค้าหรือบริการที่จะดำเนินการประมูลมีระดับมาตรฐานเดียวกัน
 • Multi-Variable Bidding Auction (การประมูลแบบหลายตัวแปร) เหมาะสำหรับผู้ริเริ่มการประมูลต้องการคัดเลือกผู้ชนะการประมูลจากการพิจารณามากกว่า 1 ปัจจัย โดยนำนำหลักการของ Price Per Performance (PPP) มาประยุกต์ใช้กับการประมูลที่ผู้ริเริ่มการประมูลเป็นผู้กำหนดขึ้น ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ระบบจะทำการคำนวณค่า PPP ออกมาให้อัตโนมัติ ผลที่ได้คือผู้ริเริ่มการประมูลจะได้รับสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ประโยชน์สำหรับผู้ซื้อ ประโยชน์สำหรับผู้ขาย
 • สามารถจัดซื้อสินค้าหรือบริการในราคาที่สะท้อนสภาวะราคาในขณะนั้นได้ดีที่สุด
 • เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เนื่องจากสามารถเสนอราคาได้หลายครั้งตามที่ต้องการ
 • ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเจรจาต่อรองราคา
 • สามารถทราบสถานการณ์การแข่งขันแบบ real-time ทุกความเคลื่อนไหวของราคา
 • มีขั้นตอนที่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อและตรวจสอบได้ สอดคล้องตามหลักบรรษัทภิบาล (Good Governance)
 • เป็นช่องทางเข้าถึงผู้ซื้อรายใหม่ๆ จากฐานผู้ซื้อของพันธวณิช
 • เพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้ขายรายใหม่ๆ ในฐานสมาชิกผู้ขายของพันธวณิช
 • สามารถร่วมแข่งขันด้านราคาได้อย่างแท้จริงโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล
 • พันธวณิช ในฐานะผู้นำการให้บริการประมูลออนไลน์ (Online Auction) ของประเทศไทย มีความพร้อมในศักยภาพที่จะนำเสนอเครื่องมืออันเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการสร้างส่วนประหยัดให้เกิดขึ้นแก่องค์กรของท่าน เพื่อก้าวสู่ความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจในโลกธุรกิจปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการประมูลออนไลน์ (Online Auction) แก่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นเวลากว่า 6 ปี พันธวณิชจึงมีความมั่นใจในศักยภาพของเรา ที่พร้อมจะร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างส่วนประหยัดให้เกิดขึ้นแก่องค์กรของท่าน

  pantavanij

  ติดต่อใช้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายขายและการตลาด

  โทรศัพท์ 0 2689 4200 ต่อ 4252, 4383
  โทรสาร 0 2679 7474
  อีเมล์ sales@pantavanij.com


  บริการประมูลออนไลน์
  ประมูลเหมาซ่อมรถยนต์ ธนชาตประกันภัย
  ดาวน์โหลดแบบงานประมูล
  ดาวน์โหลด JVM
  ประโยชน์ที่ได้รับ
  คำถามเกี่ยวกับการ
  ประมูลออนไลน์
  บริการด้านเทคนิค
  ประมูลออนไลน์
  การเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ขาย