แพลตฟอร์มการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ (eProcurement Platform)

ถูกออกแบบมาสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมกระบวนการสรรหาผู้ขาย การจัดซื้อ จนถึงการจ่ายเงิน (Source-to-Pay) ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการจัดซื้อที่มีความหลากหลายขององค์กรในแต่ละสาขาธุรกิจของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

บริการขอข้อมูลออนไลน์

คือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการซื้อของผู้ซื้อ และข้อมูลสินค้า/ราคาจากผู้ขาย เพื่อใช้เปรียบเทียบและประเมินศักยภาพผู้ขายหลายๆ บริษัท ได้พร้อมๆ กัน

ข้อดีของระบบขอข้อมูลออนไลน์

สร้างมาตรฐาน และรูปแบบการรับส่งข้อมูล สำหรับองค์กร

นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว

สร้างความโปร่งใสของการคัดเลือกผู้ขาย

เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อการสืบค้นและตรวจสอบ

แพลตฟอร์มขอข้อมูลออนไลน์

บริการระบบสั่งซื้อออนไลน์

คือแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อสินค้าจากแคตตาล็อกที่ได้มีการกำหนดราคาสินค้าไว้ล่วงหน้าได้โดยตรง อันเป็นการลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยพันธวณิชสามารถปรับการทำงานของระบบให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละธุรกิจ และสามารถเชื่อมต่อระบบสั่งซื้อออนไลน์เข้ากับระบบบริหารทรัพยากร (ERP) ของลูกค้าเพื่อความสะดวกได้อีกด้วย

ข้อดีของระบบสั่งซื้อออนไลน์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากการเชื่อมขั้นตอนการสั่งซื้อให้มาทำงานอยู่บนระบบเดียวกัน ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานออนไลน์

นำเสนอข้อมูลการจัดซื้อ หลากหลายมุมมอง หรือ ในรูปแบบแคตตาล็อก เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในองค์กร

จัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้วางแผนกลยุทธ์ได้โดยง่าย

มีฟังก์ชั่นการอนุมัติผ่านอุปกรณ์ไร้สาย เพื่อความสะดวกสำหรับผู้บริหาร

แพลตฟอร์มบริการระบบสั่งซื้อออนไลน์

บริการประมูลออนไลน์

เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สามารถเกณฑ์การซื้อ และขายต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้คู่ค้าเข้ามานำเสนอราคาซื้อ หรือ ราคาขายสินค้าที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดนั้นๆ ในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อดีของการประมูลออนไลน์

สร้างสภาวะการแข่งขัน เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

ลดระยะเวลาการต่อรอง

สร้างความโปร่งใสของการคัดเลือกผู้ค้า

เก็บข้อมูลและประวัติการเสนอราคาเพื่อการตรวจสอบ

แพลตฟอร์มบริการประมูลออนไลน์

buyer