แจ้งเตือนการรับสินค้าใน C-One

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง ที่ กกค.590086 กำหนดให้หน่วยงานที่ขอซื้อต้องบันทึกรับสินค้าภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้า

หากผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ฯ ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยตามระเบียบหรือข้อบังคับธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
 
ส่วนบริการให้ความช่วยเหลือการใช้งานระบบทางโทรศัพท์ (Customer Care)
โทรศัพท์ 0 2034 4333 โทรสาร 0 2679 7474
หรือ customercare@pantavanij.com
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น.