ส่วนบริการให้ความช่วยเหลือการใช้งานระบบทางโทรศัพท์ (Customer Care)
โทรศัพท์ 0 2034 4333 โทรสาร 0 2679 7474
หรือ customercare@pantavanij.com
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 น. - 18:00 น.