พันธวณิช คือใคร

พันธวณิช ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 และยังคงความเป็นผู้นำในการให้บริการระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสรรหา ตลอดจนขั้นตอนการสั่งซื้อ เพื่อตอบสนองความต้องการและกระบวนการจัดซื้อ ในลักษณะองค์กรต่อองค์กร
สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก ในหลากหลายอุตสาหกรรม

พันธกิจ

ช่วยให้ลูกค้าทุกรายบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจและเอาชนะปัญหาได้

ก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบดิจิทัล
ที่ยอดเยี่ยมพร้อมทั้งบุคลากรผู้ชำนาญ
และบริการเทคโนโลยีขั้นสูง

ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรสากล
ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

คณะผู้บริหาร

ต้นแบบของเรา คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทุกด้าน อาทิ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ทีมขาย การดำเนินการ และ ทีมวิเคราะห์ข้อมูล