ด้วยบริการของ CORAL ภายใต้พันธวณิช ทำให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายลงจากเดิม ส่งผลให้งบกำไร-ขาดทุนขององค์กรมีผลประกอบการที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปกับทีมที่ปรึกษามืออาชีพในการให้คำแนะนำ หรือกำหนดกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง

แนวทางในการสร้างส่วนประหยัด

ทีมที่ปรึกษาในการลดต้นทุน สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อหาโอกาสในการสร้างส่วนประหยัด ควบคู่ไปกับปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

ขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์

• วิเคราะห์ประเภทของค่าใช้จ่าย

• วิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ

• วิเคราะห์ข้อมูลผู้ขาย

• วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า/บริการ

ขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างส่วนประหยัด

• จัดกลุ่มผู้ขายใหม่

• การใช้อำนาจจากปริมาณซื้อ

• การบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย

• การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

• ประสิทธิภาพการบริหารงานจัดซื้อ

ขั้นตอนการให้คำแนะนำ และการนำมาปฏิบัติใช้จริง

• การนำกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้จริง เพื่อสร้างส่วนประหยัด

ทีมงานลดต้นทุน และวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สามารถช่วยเหลือองค์กรได้ภายใต้

• การให้คำปรึกษาโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญหลากหลาย เช่น ปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ข้อมูลเฉพาะอุตสาหกรรมเชิงลึก

• การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะ Data mining เพื่อค้นหาข้อมูลในการสร้างส่วนประหยัด

• เพื่อสร้างส่วนประหยัดและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืน