บริการการตรวจสอบคุณภาพและประเมินธุรกิจคู่ค้า

เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าของท่านมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานในระดับสากล

การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลบริษัท

ทุนจดทะเบียน กรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก ประเภทธุรกิจ ที่อยู่

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี

การตรวจสอบภาคสนาม

เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีอยู่จริง ตั้งอยู่ ณ สถานที่ที่ได้ระบุไว้ รวมถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์

การประเมินผลจากคู่ค้า

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงาน การใช้แรงงาน จริยธรรม เป็นต้น

ข้อมูลการคว่ำบาตร

ตรวจสอบบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมรุนแรงหรือองค์กรที่ถูกบังคับใช้มาตรการลงโทษโดยรัฐบาลหรือองค์กรระดับนานาชาติ

การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจให้ทันสมัย ตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกติดตามทางกฎหมาย ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนและการละเมิดแนวทางระดับสากล

สิทธิประโยชน์ “ผู้ซื้อ”

เพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการกับคู่ค้าที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

ลดความเสี่ยงที่ทำให้ธุรกิจเสียหายจากคู่ค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

ลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการตรวจสอบด้วยตัวเอง

มีศูนย์กลางในการจัดเก็บผลการประเมินผู้ขาย เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ

สิทธิประโยชน์ “ผู้ขาย”

ได้รับรองฉลากคุณภาพ มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ซื้อธุรกิจ

 • ผ่านการรับรองคุณสมบัติหลักครบตามที่ผู้ซื้อพิจารณา
 • เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ขายที่มีศักยภาพ

ร่วมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญของพันธวณิช

 • มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อขายในเครือเจริญโภคภัณฑ์
 • เข้ารับการอบรมด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะ
 • ได้ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG เพิ่มขึ้นในองค์กร
 • ได้รับการสนับสนุนการขายผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

เป็นองค์กรที่ได้การยอมรับในโลกธุรกิจ

 • ผ่านการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติและนโยบาย
 • มีแผนที่ชัดเจนในการเฝ้าระวังต่อผลกระทบ
 • ได้รับการแก้ปัญหาที่ไม่เคยรู้มาก่อน
 • ลดความเสี่ยงในการทำให้ผู้ซื้อเสียหาย

เข้าถึงแหล่งเงินทุน

 • เข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนทางธุรกิจกับพันธมิตรของบริษัท

เปิดร้านบนตลาดนัดออนไลน์

 • นำเสนอสินค้าให้กับผู้ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม
 • เพิ่มโอกาสในการขายกับผู้ซื้อที่เป็นพันธมิตรของบริษัท