ระบบ e-Auction จากพันธวณิช

Online Auction

การประมูลออนไลน์ (หรือระบบ e-Auction) คือ การเสนอซื้อ เสนอขายสินค้าหรือบริการ

ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เพื่อแข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กำหนด

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในสถานที่ต่างกัน

ทำไมต้อง e-Auction
gavel-auction

ในยุคปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการทำงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังพัฒนาให้มีความเสถียรและรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ระบบประมูลออนไลน์ ถูกนำมาใช้เพื่อทดแทนระบบการประมูลแบบเดิม ทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทั้งองค์กรและผู้ต้องการประมูล ซึ่งการประมูลออนไลน์ยังทำให้การดำเนินงานเกิดความราบรื่น และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

digital-auction

ระบบ e-Auction ระบบประมูลออนไลน์จากพันธวณิช มาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่จะเข้ามาสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์ม รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประมูลออนไลน์ด้วยระบบ e-Auction ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้องค์กรเปิดการแข่งขันประมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบดิจิทัล เพิ่มความสามารถในการจัดซื้อสินค้าและต่อรองราคาได้อย่างเห็นผล อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน ประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี

การประมูลแบบตัวแปรเดียว

การประมูลที่ผู้เข้าร่วมประมูลออนไลน์สามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

โดยสามารถเห็นราคาสุดท้ายของผู้ประมูลรายอื่น แต่จะไม่ทราบว่าเป็นของผู้ร่วมประมูลรายใด

ทั้งนี้ระบบจะแสดงเครื่องหมายรูป “ค้อน” ที่หน้าจอของผู้ประมูลที่มีราคานำอยู่เท่านั้น

ซึ่งสินค้าหรือบริการที่จะดำเนินการประมูลออนไลน์ มีระดับมาตรฐานเดียวกัน

โดยเป็นการเสนอราคาต่อ 1 หน่วยหรือต่อ 1 โครงการ

การประมูลแบบหลายตัวแปร

การประมูลที่ต้องการจัดงานประมูลออนไลน์แบบหลายรายการในเวลาเดียวกันโดยพิจารณามากกว่า 1 ปัจจัย

โดยนำหลักการของ Price Per Performance (PPP) มาประยุกต์ใช้กับการประมูล

ที่ผู้ริเริ่มการประมูลเป็นผู้กำหนดขึ้นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ระบบจะทำการคำนวณค่า PPP ออกมาให้อัตโนมัติ

ผลที่ได้คือผู้ริเริ่มการประมูลจะได้รับสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ