Online Auction

การประมูลออนไลน์คือ การเสนอซื้อเสนอขายสินค้าหรือบริการ
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเข้ามาแข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในสถานที่ต่างกัน

การประมูลแบบตัวแปรเดียว

การประมูลที่ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
โดยสามารถเห็นราคาสุดท้ายของผู้ประมูลรายอื่น แต่จะไม่ทราบว่าเป็นของผู้ร่วมประมูลรายใด

ทั้งนี้ระบบจะแสดงเครื่องหมายรูป “ค้อน” ที่หน้าจอของผู้ประมูลที่มีราคานำอยู่เท่านั้น ซึ่งสินค้าหรือบริการที่จะดำเนินการประมูล
มีระดับมาตรฐานเดียวกัน โดยเป็นการเสนอราคาต่อ 1 หน่วยหรือต่อ 1 โครงการ

การประมูลแบบหลายตัวแปร

การประมูลที่ต้องการจัดงานประมูลแบบหลายรายการในเวลาเดียวกัน โดยพิจารณามากกว่า 1 ปัจจัย
โดยนำหลักการของ Price Per Performance (PPP) มาประยุกต์ใช้กับการประมูล
ที่ผู้ริเริ่มการประมูลเป็นผู้กำหนดขึ้นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ระบบจะทำการคำนวณค่า PPP ออกมาให้อัตโนมัติ ผลที่ได้คือผู้ริเริ่มการประมูลจะได้รับสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ