ระบบ e-Auction จากพันธวณิช

Online Auction

การประมูลออนไลน์ (หรือระบบ e-Auction)

คือ การเสนอซื้อ เสนอขายสินค้าหรือบริการ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

เพื่อแข่งขันกันเสนอราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในสถานที่ต่างกัน

การประมูลแบบตัวแปรเดียว

การประมูลที่ผู้เข้าร่วมประมูลออนไลน์สามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

โดยสามารถเห็นราคาสุดท้ายของผู้ประมูลรายอื่น แต่จะไม่ทราบว่าเป็นของผู้ร่วมประมูลรายใด

ทั้งนี้ระบบจะแสดงเครื่องหมายรูป “ค้อน” ที่หน้าจอของผู้ประมูลที่มีราคานำอยู่เท่านั้น

ซึ่งสินค้าหรือบริการที่จะดำเนินการประมูลออนไลน์ มีระดับมาตรฐานเดียวกัน

โดยเป็นการเสนอราคาต่อ 1 หน่วยหรือต่อ 1 โครงการ

การประมูลแบบหลายตัวแปร

การประมูลที่ต้องการจัดงานประมูลออนไลน์แบบหลายรายการในเวลาเดียวกันโดยพิจารณามากกว่า 1 ปัจจัย

โดยนำหลักการของ Price Per Performance (PPP) มาประยุกต์ใช้กับการประมูล

ที่ผู้ริเริ่มการประมูลเป็นผู้กำหนดขึ้นซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ระบบจะทำการคำนวณค่า PPP ออกมาให้อัตโนมัติ

ผลที่ได้คือผู้ริเริ่มการประมูลจะได้รับสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ