คาดการณ์เทรนด์การจัดซื้อ 2024

คาดการณ์เทรนด์การจัดซื้อ 2024

จากความท้าทาย…ถึงการเปลี่ยนแปลงสู่บรรทัดฐานใหม่

ประเด็นสำคัญในการจัดซื้อ ปี 2024 ที่มีแนวโน้มจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับภาพรวมธุรกิจ ไปจนถึงการส่งมอบสินค้า/การบริการให้ลูกค้า อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และยังคงต้องเสริมความเชื่อมั่นในฝ่ายจัดซื้อ ในเวลาเดียวกัน

 

AI ปลดล็อกคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในการจัดซื้อดิจิทัล

AI ช่วยแงะข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการและทำให้มองเห็นและอ่านค่าได้อย่างง่าย การใช้ AI ทำให้รูปแบบโครงสร้างในการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ มีความชัดเจน อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ตั้งแต่การนำมาใช้ รักษา คงไว้ ปรับปรุง วิเคราะห์ คาดการณ์ และเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติ

เพื่อให้พร้อมสำหรับการยืดหยุ่น ปรับตัว ในการรับแรงกระเพื่อมจากปัญหาและความเสี่ยง ที่มีเพิ่มมากขึ้น และเพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้า ลดผลกระทบต่อรายได้โดยรวม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับและสร้างบรรทัดฐานในการส่งมอบสินค้า/บริการ 

 

ความเสี่ยงของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน

ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่มีความหลากหลายซับซ้อน กระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนที่กระบวนการแบบเดิม และการวิเคราะห์คาดการณ์เพื่อประเมินปัญหาล่วงหน้า

นอกจากนี้ยังเพิ่มการมีความสัมพันธ์ของผู้ซื้อและผู้ขาย ในการทบทวนและปรับปรุงสัญญาร่วมกัน รวมถึงการอบรมเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยี สร้างการปรับโฉมและมีบรรทัดฐานที่ยกระดับขึ้น สั่นคลอนห่วงโซ่อุปทานที่เคยมีความเสถียร ให้ต้องเร่งปรับตัว

เพื่อรักษาประสิทธิภาพทางธุรกิจและผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้โดยรวม จากปัญหาการส่งมอบสินค้า/บริการ ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า

 

ความยากลำบากในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

การจัดซื้อเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวนโยบายความยั่งยืน ตามข้อเรียกร้องและกดดันจากลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก ที่ต้องการเห็นผู้ให้บริการให้ความสำคัญและมีความชัดเจนในการจัดซื้อจัดอย่างยั่งยืน สร้างความท้าทายต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และสร้างการดำเนินงานใหม่ ๆ อย่างเช่น ความยากลำบากในการสรรหาซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามแนวทางความยั่งยืน และเพิ่มการสนับสนุนซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม การสรรหาผู้เชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมและซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และการเติบโตของรายได้ อย่างการปรับปรุงสินค้าด้วยนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงวัตดุดิบในการผลิต

 

สร้างโอกาสในการทำงานใหม่ภายในทีมจัดซื้อ

ความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และการชี้วัดทางธุรกิจ รวมไปถึงนโยบายด้านความยั่งยืน

สร้างโอกาสให้นักจัดซื้อได้รับบทบาทใหม่ ๆ ที่สร้างการเรียนรู้และทักษะที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านเทคโนโลยี การออกแบบการสื่อสารเพื่อเจรจาต่อรอง การคิดเชิงวิเคราะห์และทักษะทางด้านอารมณ์ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญที่ทั้งเชี่ยวชาญและปรับตัวได้ เป็นที่ต้องการมากขึ้น