เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อและระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย Online Supplier Self Assessment

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อและระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย Online Supplier Self Assessment โดยพันธวณิช 

ในขั้นตอนของการการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรขนาดใหญ่ การประเมินคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ให้เป็นไปตาม Code of conduct หรือหลักธรรมาภิบาลหรือหลักจรรยาบรรณของบริษัทนั้นๆ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะ Code of conduct จะประกอบไปด้วยหลายแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จำเป็นจะต้องสอดคล้องกันกับคู่ค้า หากไม่เป็นดังนั้นแล้วต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะเกิดปัญหาและมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ 

 

เป้าหมายของการทำ Online Supplier Self Assessment สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

เป้าหมายหรือความต้องการในการพัฒนา Online Supplier Self Assessment โดยทีมพัฒนาของพันธวณิชและความต้องการการของลูกค้านั้น เพื่อเป้าหมายแรกคือการสร้างระบบออนไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ใช้ระบบสามารถประเมินคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่อาจจะไม่สอดคล้องกับ Code of conduct หรือหลักธรรมาภิบาลหรือหลักจรรยาบรรณ สำหรับเป้าหมายที่สองก็คือต้องการลดเวลาการทำงาน ลดการใช้แรงงานของทรัพยากรบุคคลสำหรับงานด้านเอกสารเนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ก็จะมีจำนวนซัพพลายเออร์มากในระดับหลายพันรายดังนั้นการตรวจสอบจะต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก และเป้าหมายสุดท้ายคือการสร้างระบบออนไลน์ที่สามารถวิเคราะห์ผลจากการประเมิน สามารถจัดอันดับของคู่ค้าได้จากเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถส่งผลออกมาเป็นรูปแบบรายงานหรือ Report เพื่อให้หน่วยงานจัดซื้อไว้ใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป 

 

ผลสรุปของการใช้ Online Supplier Self Assessment สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อจัดจ้าง

การนำ Online Supplier Self Assessment สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและระบบจัดซื้อจัดจ้าง เข้ามาใช้ในองค์กรทำให้สามารถลดแรงแรงงานบุคคลขององค์กรในการทำงานด้านเอกสาร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานจัดซื้อสำหรับการคัดเลือกคู่ค้าได้ถูกต้องตาม Code of conduct หรือหลักธรรมาภิบาลหรือหลักจรรยาบรรณของบริษัทนั้นๆ ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดในอนาคต พร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอันเกิดจากคู่ค้าอีกด้วย