Pantavanij

บริการการตรวจสอบคุณภาพและประเมินธุรกิจคู่ค้า

เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าของท่านมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานในระดับสากล

การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลบริษัท

ทุนจดเบียน กรรมการและผู้ถือหุ้นหลัก ประเภทธุรกิจ ที่อยู่

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี

การตรวจสอบภาคสนาม

เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีอยู่จริง ตั้งอยู่ ณ สถานที่ที่ได้ระบุไว้ รวมถึงข้อมูลทางภูมิศาสตร์

การประเมินผลจากคู่ค้า

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงาน การใช้แรงงาน จริยธรรม เป็นต้น

ข้อมูลการคว่ำบาตร

ตรวจสอบบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมรุนแรงหรือองค์กรที่ถูกบังคับใช้มาตรการลงโทษโดยรัฐบาลหรือองค์กรระดับนานาชาติ

การรวบรวมข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจให้ทันสมัย ตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกติดตามทางกฎหมาย ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนและการละเมิดแนวทางแห่งสหประชาชาติ

สิทธิประโยชน์ “ผู้ซื้อ”

เพิ่มความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ กับคู่ค้าที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จากการใช้บริการคู่ค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ซึ่งอาจจะส่งผลให้ธุรกิจเกิดความเสียหายได้

สิทธิประโยชน์ “ผู้ขาย”

ได้รับรองฉลากคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

  • ผ่านการรับรองคุณสมบัติหลักครบตามที่ผู้ซื้อพิจารณา
  • มูลค่าในแบรนด์เพิ่มขึ้น

เข้าร่วม Workshop กับทีมงานผู้เชี่ยวชาญของพันธวณิช

  • มีโครงสร้างที่ชัดเจนเพื่อขายในเครือเจริญโภคภัณฑ์
  • เข้ารับการอบรมด้านความยั่งยืนโดยเฉพาะ
  • ได้ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG เพิ่มขึ้นในองค์กร

เป็นองค์กรที่ได้การยอมรับด้าน ESG

  • ผ่านการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติและนโยบาย
  • มีแผนที่ชัดเจนในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบ
  • ได้รับการแก้ปัญหาที่ไม่เคยรู้มาก่อน