แนวโน้มระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก

E-procurement Trends in the global marketplace

ระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก

แม้ว่าแนวโน้มการนำระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จมากมายแต่ก็มีความท้าทายหลายอย่างเช่นกัน เราไม่ต้องสงสัยกันอีกแล้วว่าระบบเน็ตเวิร์คกำลังทำให้วิธีการจัดซื้อทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  ขณะเดียวกันด้วยจำนวนของผู้ให้บริการด้านระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์และบริการแบบธุรกิจต่อธุรกิจที่หลากหลายซึ่งเพิ่มมากขึ้น ก็ทำให้ตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

ระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์เป็นคำศัพท์เฉพาะที่รวมเอาแง่มุมต่างๆ เข้าด้วยกัน  ซึ่งรวมถึงบริการต่างๆ อาทิ การรับฝากฐานข้อมูล การจัดการแคตาล็อก การจัดการการประกวดราคา และการประมูลในนามของลูกค้าไปจนถึงบริการจัดซื้อจัดจ้างแบบเบ็ดเสร็จโดยผู้ให้บริการจากภายนอก หนึ่งในตัวอย่างนี้ก็คือการใช้บริการะบบจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการภายนอกช่วยขจัดงานที่น่าเบื่อในการจัดเตรียมและส่งเอกสารจำนวนมากที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมการประมูลงานขนาดใหญ่ด้วยตนเอง

แนวโน้มการใช้งานระบบการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเอกชน

บริษัทผู้ให้บริการระบบการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มการเติบโตอย่างชัดเจน บริษัทบางรายมีบริการเครือข่ายการจัดหาแบบครบวงจรเพื่อรองรับธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทั่วโลกของลูกค้า เช่น การทำ sourcing เพื่อหา supplier ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือ buyer หรือไม่ว่าจะเป็นการมีระบบฐานข้อมูลของ supplier ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายในหมวดหมู่ชนิดสินค้าและบริการ เพื่อความสะดวกของลูกค้าในค้นหา supplier เป็นต้น

แนวโน้มการใช้งานระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ในภาครัฐ

รัฐบาลบางประเทศที่เศรษฐกิจมีความมั่นคงและเติบโตเต็มที่ มีการนำระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้มากขึ้น เนื่องจากการจัดเตรียมระบบการทำธุรกรรมที่มีโครงสร้าง ตรวจสอบได้ และโปร่งใส อย่างไรก็ตาม สำหรับรัฐบาลในตลาดเกิดใหม่มักไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่บบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์สามารถมีให้ ซึ่งจากการวิจัยของธนาคารโลกพบว่ารัฐบาลของหลายประเทศไม่เต็มใจนำระบบที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างเต็มที่มาใช้งาน

ธนาคารโลกแนะนำว่าก่อนภาครัฐจะสามารถดึงเอาศักยภาพของระบบการจัดซื้อมาใช้งานได้อย่างเต็มที่นั้นจะต้องมีการดำเนินการขั้นพื้นฐานบางอย่างที่จำเป็นซึ่งรวมถึงการขยายบริการด้านไอซีที การทำให้สภาพแวดล้อมออนไลน์มีความปลอดภัย การพัฒนามาตรฐานและกระบวนการ และที่สำคัญที่สุดคือการให้การฝึกอบรมผู้ซื้อ

แนวโน้มการใช้งานระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ)

เป็นไปได้ที่หน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและรองรับภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้ระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 10 และมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าสามารถช่วยประหยัดเวลาในการดำเนินการด้วย ระบบการจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ซื้อที่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถเปรียบเทียบราคาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมถึงตรวจสอบข้อกำหนดและวันที่จัดส่งจาก supplier ทั่วโลก ซึ่งนี่อาจเป็นส่วนที่การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์จะเข้าไปมีบทบาทอย่างแท้จริง