พันธวณิช ได้เข้ารับการเชิดชูเกียรติ Best of the Best ในวาระครบรอบ 30 ปี PM’s Export Award

พันธวณิช ได้เข้ารับการเชิดชูเกียรติ Best of the Best ในวาระครบรอบ 30 ปี PM’s Export Award
บริษัท พันธวณิช จำกัด ได้เข้ารับการเชิดชูเกียรติ Best of the Best ในงานเฉลิมฉลองรางวัล PM’s Export Award เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
รางวัล PM’s Export Award หรือ Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่ได้มีการดำเนินธุรกิจ ในบริบทโลกยุคใหม่ (Next Normal)
ในด้านต่าง ๆ เช่นการออกแบบ, นวัตกรรม, การสร้างแบรนด์, การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ The 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
 
ตอกย้ำความมุ่งเน้นในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน